FORNMINNESINVENTERING/FORNVÅRD

FORNMINNESINVENTERING

FORNVÅRD

Fornminnesinventering

Vi har över 40 års erfarenhet av fornminnesbeståndet i Sverige och har inventerat fornminnen i större delar av landet. Närmare 100 ooo fornlämningar har bedömts av oss. Vi går systematiskt tillväga med arkivgenomgångar och kartanalyser innan vi ger oss ut i fält och besiktar områden. Vi har behörighet att registrera i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.


En av fångstgroparna som upptäcktes i samband med fornminnesinventering för länsstyrelsen Västernorrland.

Fornvård

Vårdinsatser kan om de utförs sakkunnigt ge möjlighet för besökare att uppleva fornlämningar så som de en gång avsågs att fungera i landskapet. Du kan få hjälp med skötselplan där du får råd om vad som ska avverkas för att bäst bevara fornlämningen och öppna upp landskapet. Att få bort till exempel gran på ett fornlämningsområde är något som blivit aktuellt med alltfler stormar där rotstalp kan förstöra fornlämningen.
Handleder entreprenörerna

Vård- och skötselplaner utformar vi utifrån erfarenheter från de omfattande vårdprogram som tidigare funnits i länen. Vårdprogrammen är i stor utsträckning föråldrade och i många fall finns de inte kvar. Vi producerar nya sådana och kan biträda så att entreprenörer får nödvändig handledning.


Jordbro gravfält i Haninge är ett av fornvårdsobjekten där landskapet till delar öppnats upp så det tidigare ängslandskapet återskapats. Vi handleder entreprenörerna så avverkningen blir rätt.

Utbildning i fornvård

Fornminnesområden kräver särskild hänsyn och varsamhet i samband med vårdinsatser. Maskintyp, verktygsval, vegetationsval, tidplanering samt ingående kännedom om vårdområdets fornminnen är nödvändigt för att fornvårdsinsatser ska fungera på kort och lång sikt. Vi anordnar utbildningar efter önskemål.


Vid röjning gäller det att arbeta i två skeden så att farligt smala stubbar lågkapas.