Fornvård händelselogg

FORNVÅRD


Fornvård handlar om att synliggöra och skydda fornlämningar. Ett urval särskilt sevärda och lättillgängliga områden är sedan länge framtagna i länen. För att fortsatt skydda, vårda och informera om detta har länen olika strategier. I Stockholms län fungerar Gerhard Flink som konsult och för kontinuerlig tillsyn och kommunikation med kommunerna. På så vis har ett länsprogram nu etablerats med många värdefulla och välbesökta fornlämningar.Den största kyrkoruinen i Sigtuna har efter flera års avstängning nu reparerats. Riskabla sprickor hotade att rasera torndelen. Ett särskilt vårdprogram för ruiner är framtaget.

Ett av Lidingös fina gravfält vårdades initialt genom projektet "Naturnära Jobb". Nu är en öppen och tilltalande miljö med både gravhögar och runristning tillgänglig. Ett stort engagemang bland kommunens ansvariga borgar för kontinuitet.