Fornminnesinv händelselogg

ARKEOLOGISKA UTREDNINGAR FORNMINNESINVENTERING

På senare år har vi producerat arkeologiska utredningar. Vid planering för ett ytstort projekt kan vi göra en steg 1 utredning och redovisa resultatet i en rapport. En fältinventering krävs sedan för att kontrollera marker och komplettera rapporten.Vid en sentida inventering fanns en lämning efter en mila registrerad i Riksantikvarieämbetets Fornsök. Marken är nu helt sönderplöjd genom markberedning. På så vis kunde vi se att inga kolspår syntes och alltså kunde platsen anses fri att bruka.


Från 1800-talets mitt och framåt högg man till en början ut utvalda storträd. Från så kallad dimensionsavverkning är fortfarande kvar karakteristiska höga, grova tallstubbar.

Samtida med påbörjade ingrepp i skogslandskapet existerade fäbodar. En avlägsen fäbod brukades för sommarbeten men även mindre åkerytor röjdes. En skalmur från kanske 1800-talet minner om detta.